01 جوانی در پیاده رو
نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 17 مرداد 1397
    
بازدید: 2513
    
زبان : فارسی
    

 

آرام در پیاده رو قدم میزدم.موتوری از کنارم گذشت و جلوی دکه ایستاد،جوان از موتور پیاده شد و یک بستنی خرید.از ظاهرش میتونستم حدس بزنم که پیک موتوریه . قدبلند،هیکل ورزیده،چهره ای نسبتا خشن اما آرام.....................................

نفس عمیقی کشیدم و از این که تونسته بودم یک دوست جدید پیدا کنم به خودم می بالید

 

 

 

   نظراتـــــ