02 مورچه و قلم
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 20 مرداد 1397
    
بازدید: 2281
    
زبان : فارسی
    

چند مورچه روی میز تحریر راه میرفتند و راهشان رسید به صفحه کاغذ، وقتی روی کاغذ قدم میزدند چشمشان به حرکت نوک قلم روی کاغذ افتاد .

یکی از موچه ها گفت:

دانلود کنید

مطالعه کنید  نظراتـــــ