013 عدم تعلق به اجتماع
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 28 مرداد 1397
    
بازدید: 1456
    
زبان : فارسی
    

تا به حال شده که وقتی زیر کولر ماشین نشسته ای و دریچه ات بسته است به پسرک گل فروش بی محلی کنی؟ تو و من هر که چنین کردیم یا در برابر این کارها سکوت کرده، جامعه مان را یک گام به سوی بزه و جرم و جنایت پیش بردیم!.... اگر امروز کسی را به دمی یا قدمی یا قلمی یا کلامی یا عملی و حتی با نگاهی و از آن مهم تر .....  نظراتـــــ