014 تی تی رو فلو پی ترسم
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 28 مرداد 1397
    
بازدید: 1413
    
زبان : فارسی
    

وسط سفره ظرف بزرگی از پلو و روی ان گوسفند بریانی خودنمایی می کرد! مادرشوهر لبخندی از سر زکاوت زد و به عروس تعارف کرد که از پلو بردارد! عروس می دانست که این اخرین شانس اوست و اگر  نظراتـــــ