021 نامه ای به یک قاتل
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 29 مرداد 1397
    
بازدید: 509
    
زبان : فارسی
    

نامه ام را بدون سلام آغاز می کنم؛ چون تو این گونه خواستی. احوالت را هم نمی پرسم؛  چون بی آن که بپرسم می دانم که خوب نیستی! اگر از حال من جویا باشی بدان که من هم حالم خوب نیست، تو حالم را بد کردی. آخر چرا؟ من که خوب می دانم تو....  نظراتـــــ