029 دلم می خواهد
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1375
    
زبان : فارسی
    

دلم می خواهد صبح بیدار شوم و همراه بالا آمدن آفتاب، درازای کوچه را بگیرم و بروم، دیوار های کاه گلی بلند را نگاه کنم که آفتاب دارد رویش راه می رود، بخندم به شاخه های بیدی که از روی دیوار آویزان شده اند و با نسیم صبح برایم دست تکان می دهند، سلام کنم به پیرزنی که جلوی خانه اش آب می پاشد تا روشنی را به خانه اش بیاورد، کیف کنم از بوی نان تازه ی نانوایی ((میرزا مهدی خان نانوا)) و بدوم، بدوم تا....  نظراتـــــ