030 حلال خدا
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1396
    
زبان : فارسی
    

بچه که بودم گاهی میشنیدم که بزرگتر ها و به ویژه مادریزرگ ها میگفتند :»خدا کسی را که حلالش را حرام کند دوست ندارد «.در عالم کودکی از خود میپرسیدم که مگر میشود حلال خدا را حرام کرد!

حالا فهمیدم که آری !........

   نظراتـــــ