035 پس مرگم
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 30 مرداد 1397
    
بازدید: 1923
    
زبان : فارسی
    

یادم می آید آن وقت ها کسی داشت کاری انجام می داد که از نظر بقیه کار بیهوده ای بود؛ به او می گفتند:((این کار را برای پس مرگت انجام می دهی؟))

در اندیشه ی عامه ی مردم  تعبیر خوبی نبود وهمین سوال کافی بود تا او را از ادامه کارش باز دارد. یکی دو روز پیش مردی....  نظراتـــــ