039 آریای آبی
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 3 شهریور 1397
    
بازدید: 1411
    
زبان : فارسی
    

گوشه حیاط روی ایوان نشسته بودم. آن وقت ها مردم بیشتر وقت داشتند دور هم باشند. آخرین نسیم شهریوری شیراز هم در حال وزیدن بود و هوای گرم را با بوی آبی که روی آجر نماهای دیوار پاشیده بودند به هم می آمیخت و به سر و صورت من می زد. یکی دو تا از زن های فامیل...  نظراتـــــ