042 جوانک ننر
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1865
    
زبان : فارسی
    

وارد کوچه شدم . یک طرفه بود . من رانندگی می کردم و پدرم کنارم نشسته بود. یک طرف کوچه ماشین ها پارک کرده بودند و من باید کمی آرام رانندگی میکردم.ناگهان.............  نظراتـــــ