043 لبخند معلمانه
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1795
    
زبان : فارسی
    

زمین از تمیزی برق می زد،چند تابلو زیبا با رنگهای شاد روی دیوار نصب بود. خانمی روزنامه می خواند . به ظاهرش می آمد که دبیر بازنشسته باشد،با همان....................  نظراتـــــ