044 دیوار باغ بزرگ
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1397
    
زبان : فارسی
    

مردم بعد از سالها خشک سالی گندم کاشته بودند. هیچ آذوقه ای براشون نمونده بود. کدخدا خطی روی زمین کشید و گفت:«اینجا شالوده بزنید و ...................................  نظراتـــــ