045 سفرنامه تاکسی
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1813
    
زبان : فارسی
    

راننده تاکسی نگاهش را دوخته بود به خیابان . معلوم بود هنوز از زنی که با عصبانیت در را به هم زد و رفت ناراحت است.خانمی که به جای خانم عصبانی روی صندلی عقب نشسته بود گفت :« آقاجان؛......  نظراتـــــ