047 هم
نویسنده : مدیر سایت    
دوشنبه 26 شهریور 1397
    
بازدید: 1692
    
زبان : فارسی
    

صحبتش را این طور شروع کرد که:«ما آدم ها؛ برای ایجاد ارتباط دنبال یک « هم» هستیم. هم شهری ،هم زبان ، هم دل،هم کلاس،هم کار. «هم» که بیاید وسط آن وقت آدم ها نسبت به هم وظیفه پیدا  می کنند». از روی صندلی بلند شد و یک کلمه ی« هم » بزرگ روی تابلو نوشت . گفت :«.....................  نظراتـــــ