050 استراتژی بی بی
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1546
    
زبان : فارسی
    

از پنجره اتوبوس بیرون رو تماشا میکردم ورود یه ماشین به خط ویژه اتوبوس ترافیک رو مختل کرده بود صدای داد و بی داد راننده ماشین به گوش می رسید اما راننده اتوبوس آدم صبوری بود وچیزی نمی گفت روی تابلویی با حرف درشت نوشته بود شهروند گرامی ! آیا می دانید در سال گذشته چند فرهنگ سرا ساخته شده است.  نظراتـــــ