052 هاج و واج
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1120
    
زبان : فارسی
    

محسن رو به بقیه کرد و گفت گاهی نیازه که ما از تجربه دیگران الگوبرداری کنیم لبخند همیشگی روی لب مرتضی نشست و شروع کرد به تعریف که تازه گواهی نامه گرفته بودم قرار بود از تهران به شیراز بیاییم با ذوق نشستم پشت فرمون دایی کنارم نشسته بود و ریزه کاری های مهم رانندگی رو به من گوشزد می کرد  نظراتـــــ