067 فوران اندیشه
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1261
    
زبان : فارسی
    

چه بسیار افراد خوش اندیشه و بزرگ فکر که به دنیا قدم نهادند اما نتوانستند صدای فکر خود را به دیگر اهالی این کره خاکی برسانند آن ها مردند بی انکه نامی یا یادی از خود به جای بگذارند با اختراع خط و تکامل آن برخی صاحبان اندیشه توانستند نظر و فکر خود را به مکان ها و حتی زمان های دیگر صادر کنند تا انسان هایی دیگر راه ان ها را ادامه دهند  نظراتـــــ