073 دایی حسام
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1327
    
زبان : فارسی
    دستی سر شونه من گذاشت و گفت بشین اومدم و رفت اون ور خیابون. با یه سینی که توش چند تا لیوان پالوده شیرازی بود برگشت. پنجاه ساله که هرکس به مغازه دایی حسام سر میزنه چند تا نصیحت آبدار و یه لیوان پالوده نصیبش می شه. مثل همیشه دو تا لیوان بیشتر گرفته بود.  نظراتـــــ