075 تعبیر خواب
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1280
    
زبان : فارسی
    


آقاجون بهش گفت من خسته ام. من رو برسون خونه بعد برید مسجد. راه افتاد به سمت خونه. رادیوی ماشین خش خش میکرد. صداش رو بست و گفت آقاجون چند شب پیش خواب دیدم. میخوام برام تعبیرش کنید. آقاجون که خستگی و ناراحتی از صورتش پیدا بود گفت:توی خواب کوهی به مویی  نظراتـــــ