088 پند کبریتی 1
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1733
    
زبان : فارسی
    

روی میز کارش یه جعبه بود و توی جعبه چند تا قوطی کبریت. معلوم بود که از کبریت ها استفاده نمی کنه. پرسیدم این قوطی کبریت ها چیه که روی میزت نگه داشتی؟خندید و گفت این ها استاد های من هستند به چهره ی متعجب من توجهی نکرد. یکی از قوطی ها رو برداشت و با لحنی ادبی گفت هرکس چیزی برای یاد دادن به تو دارد.



  نظراتـــــ