096 ادای آقای معلم
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 13 بهمن 1397
    
بازدید: 1294
    
زبان : فارسی
    

آقا معلم که از کلاس بیرون رفت، سعید کت او رو پوشید. کلاس از خنده منفجر شد. با خودکار روی میز زد و گفت: ساکت ساکت و با تقلید صدا و لهجه ی آقا معلم شروع کرد به حرف زدن توجه کنید بچه ها مسله ی اول رو براتون توضیح بدم. عزیزان من، اگر آ و ب اعداد اول باشند، ب میم میم اون ها برابر است با حاصل ضرب اون ها.  نظراتـــــ