0106 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1773
    
زبان : فارسی
    

آن چه مهم تر است کیفیت دوستی هاست نه مدت آن. ای بسا دوستی هایی که از انعقاد یک سلام کوتاه ترند ولی کیفیتی دارند در راستای ابدیت.  نظراتـــــ