0110 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1249
    
زبان : فارسی
    

 طی اقدامی هم آهنگ تعدادی از سایت های اینترتی از نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده نموده اند و مردم کشور های عرب حوزه ی خلیج فارس نیز در اقدامی هم آهنگ تر از ریختن زباله و ظروف پلاستیکی در خلیج فارس خودداری کرده اند تا ادای دایه ی دل سوزتر از مادر را در بیاورند. خبر خوب: برای مبارزه با این حرکت، به حمایت مجامع بین المللی نیازی نیست و کافی است با عزم و اراده ی ملی از ریختن زباله و پلاستیک در خلیج فارس خودداری کنیم! خبر بد: این کار با کلیک کردن و از طریق تبلت و موبایل انجام نخواهد شد و به اندکی همت نیاز دارد!   نظراتـــــ