0111 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1857
    
زبان : فارسی
    

خوب می دانم اگر دانایان را دانا نپندارم همواره نادان خواهم ماند. اگر عزت انسان ها راحرمت نگذارم ذلیلخواهم شد. و اگر بزرگانم را بزرگ ندارم برای همیشه کوچک خواهم ماند.  نظراتـــــ