0115 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1776
    
زبان : فارسی
    

برگرد و بگرد. به پنج سال پیش برگرد و لیست کارهایت را بگرد. ببین امروز می توانی به کدام کارت افتخار کنی! اگر آن روز کاری نکرده ای که امروز بتوانی به آن افتخار کنی لطفا امروز کاری کن.  نظراتـــــ