0116 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1745
    
زبان : فارسی
    

یک لیوان عمر در قالب یک روز تقدیم تو باد. انتخاب با توست. قدری از آن را بر خاک بریز با خواب. قدر دیگری را با غم، قدری را با اندیشه ی دیروز، قدری را با فکر فردا. لیوان را بنگر. اگر چیزی مانده بود بنوش. گوارایت باد! اگر قطره ای نمانده بود، اگر تشنه ماندی، یادت باشد که انتخاب با تو بود نمی دانم، شاید این آخرین لیوان عمر بود که تقدیم تو شد! اگر تشنه ای، اگر تشنه ماندی، اگر لیوان دیگری نصیبت شد لیوان را تا آخر بنوش بی جرعه، بی نفس، بی غم  نظراتـــــ